College Harderwijk zegt vertrouwen in bestuur Stichting MFC op

Afgelopen maandagmiddag 8 mei heeft een overleg plaatsgevonden tussen het college van Harderwijk en het bestuur van de Stichting MFC. Deze stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van wijkcentra De Roef en De Kiekmure in Harderwijk. Aanleiding was het opzeggen van het vertrouwen in het bestuur door het college. Het gesprek heeft niet geleid tot een oplossing of herstel van vertrouwen. Daarmee is een definitief einde gekomen aan de onderlinge samenwerking.

Zowel het college als het stichtingsbestuur hechten belang aan een goede en professionele overdracht aan een nieuw te vormen bestuur. Daar zal de komende tijd aan worden gewerkt. Beide partijen betreuren dat ze op dit punt zijn beland na het intensieve proces van de afgelopen maanden.

Terugblik
Een proces dat begon toen de stichting in november 2022 bij het college aanklopte met acute liquiditeitsproblemen. De salarissen voor november en december konden zonder extra subsidie niet worden uitbetaald. Omwille van zekerheid rond de continuïteit van de wijkcentra en de activiteiten die daar plaatsvinden, alsmede om personeelsleden niet in (financiële) problemen te brengen, besloot het college destijds een handreiking te doen door eenmalig een extra subsidie van 110.000 euro te verstrekken.

Er lagen echter meerdere vraagstukken op tafel. Naar aanleiding daarvan heeft de raad aan het college de ruimte geboden om integraal oplossingen te zoeken voor meerdere zaken rond de MFC’s: de horecavergunning van De Roef, verdere duiding van gemaakte onderzoekskosten voor De Kiekmure, een realistisch subsidiebudget voor De Roef en overname van het pand van De Kiekmure door de gemeente.

Besluitvorming in de raad
Het college heeft vervolgens diverse collegevoorstellen aangeboden aan de raad die betrekking hebben op de toekomst en invulling van beide wijkcentra. Zij staat nog steeds achter deze voorstellen. Eén van de voorstellen betreft het subsidiebedrag voor de beide wijkcentra. Het college is bereid de bestaande subsidie voor De Roef de komende twee jaar te verhogen naar 496.000 euro per jaar. Stichting MFC vraagt echter om nog eens 355.000 euro per jaar extra. Het college is er desondanks van overtuigd dat met het door haar voorgestelde subsidiebedrag de doelstellingen kunnen worden behaald en er een dekkende exploitatie mogelijk is. Ze benadrukt daarbij haar plicht om gemeenschapsgeld verantwoord en onderbouwd te besteden.

Nu het stichtingsbestuur terugtreedt, zal het college de raad vragen om het eerder voorgestelde subsidiebedrag van 496.000 euro alsnog beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de doelstellingen. Daarmee wil zij de openstelling van de wijkcentra waarborgen. Gezien de ontstane situatie zal hiervoor z.s.m. een aangepast raadsvoorstel worden aangeboden.

Positieve gezondheid is en blijft het speerpunt
Het college heeft zich vanaf het eerste moment sterk gemaakt voor het zoeken naar oplossingen en het nemen van besluiten die voor MFC Harderwijk een goede basis vormen. Een basis waarmee de komende jaren het gedachtegoed rond positieve gezondheid verder ontwikkeld kan worden.

Het college benadrukt dat het nog steeds staat voor goed georganiseerde positieve gezondheid in Harderwijk. Ze ziet daarin een grote toegevoegde waarde voor de Harderwijker samenleving. MFC De Kiekmure functioneert als een huiskamer in de wijk en MFC De Roef is in aanvulling daarop inmiddels ook een verzamelplaats voor positieve gezondheid. Daarom zal het college doorgaan met uitvoering geven aan de plannen om positieve gezondheid goed te organiseren. Ook nu het huidige bestuur van de Stichting MFC terugtreedt. Gebruikers en personeelsleden van de beide MFC locaties zullen zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd over de recente ontwikkelingen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *