Gemeente Nijkerk sluit boekjaar 2022 af met positief saldo

De jaarrekening van de gemeente Nijkerk over het jaar 2022 sluit met een positief saldo van ruim € 10 miljoen. Bijna driekwart van dit bedrag heeft al een bestemming gevonden in lopende of nieuwe projecten in de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 – 2026. Het resterende geld, ruim € 3 miljoen, is beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Dit schrijft het college in de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken.

Wethouder Financiën Audrey Rohen is nuchter over het positieve resultaat. “Het positieve resultaat is vooral een incidenteel voordeel. Structureel blijft het voor onze gemeente vanaf 2026 strak aan de wind zeilen; we moeten dus voorzichtig zijn. We verwachten vanaf dat jaar namelijk een lagere uitkering uit het Gemeentefonds.”

In het najaar van 2022 was al duidelijk dat de gemeente circa € 5 miljoen zou overhouden. Dit komt mede door een gerichtere inzet van de budgetten voor de Wmo en Jeugdwet. Ook krijgt de gemeente een hogere algemene uitkering van het Rijk. Het overschot wordt verder verklaard doordat enkele budgetten naar 2023 zijn overgeheveld. Dit geldt onder andere voor het budget voor de energietoeslag en voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook het uitstellen van groot onderhoud van sportaccommodaties beïnvloedt het saldo over 2022 positief. Maar deze uitgaven komen later alsnog.

Terugblik op een dynamisch jaar

In de jaarrekening blikt het college terug op een dynamisch jaar. Een jaar waarin de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortkomende energiecrisis hun weerslag hadden op onze inwoners en de gemeentelijke organisatie. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en het verwerken van de energietoeslag vroegen in 2022 veel extra ambtelijke inzet. “De nasleep van corona en de overspannen arbeidsmarkt leidden tot een forse in- en uitstroom van medewerkers. Medewerkers werden vooral ingezet op taken met een hoge prioriteit. Soms bleven taken liggen vanwege het niet kunnen vervullen van vacatures”, aldus het college.

Omgevingsvisie

Onder het kopje van het taakveld Ruimte noemt het college het vaststellen van de omgevingsvisie en de mobiliteitsvisie. Deze visies beschrijven de ontwikkelingen in de gemeente tot 2040. Ze gaan over de thema’s duurzame ontwikkeling, wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit en buitengebied. “Er is met brede betrokkenheid van de samenleving gewerkt aan een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving”, zo stelt het college tevreden vast.

Wonen

In 2022 werkte de gemeente Nijkerk mee aan het opstellen van de woondeals, zowel voor de Regio Foodvalley als voor de Regio Amersfoort. En samen met de corporaties is gewerkt aan het vormgeven van de woonzorgvisie, die medio 2023 aan de raad wordt aangeboden. Met de in de gemeente werkzame corporaties zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2023 – 2024. 

Economie

Ondanks de uitdagingen die veel ondernemers vorig jaar hadden gaat het over het algemeen goed met de Nijkerkse Economie. De gezamenlijke inzet van ondernemers, organisaties en citymarketing werpen hun vruchten af en leiden ook tot groei op het gebied van de vrijetijdseconomie. Het aantal banen groeide harder dan elders in de provincie Gelderland. Het aantal bedrijfsvestigingen in Nijkerk nam met 7,5% toe. 

Duurzaamheid

In 2022 startte een campagne met de ambitie om tot 2030 jaarlijks 500 woningen in Nijkerk te isoleren. In samenwerking met woningbouwcoöperaties worden woningen versneld klaargemaakt voor de energietransitie. Dit gebeurt door het aanbrengen van zonnepanelen, energiebesparing en armoedebestrijding. Inwoners kunnen gebruikmaken van de diensten van het fixteam om kleine bespaarmaatregelen in huis te fixen. Tot slot werkt de gemeente aan grootschalige opwek van zon en wind. Hiervoor zijn in 2022 plannen uitgewerkt. Ook is beleid ontwikkeld voor het plaatsen van kleine boerderijmolens in het buitengebied. Dit wordt medio 2023 aan de raad aangeboden.

In de gemeenteraad

De jaarstukken(externe link) zijn aangeboden aan de gemeenteraad en worden binnenkort besproken in een raadsvergadering. De raad zal dan ook een besluit nemen over het voorstel bij de jaarstukken.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *