Inwoners positiever over leefbaarheid en veiligheid in Harderwijk

De gemeente Harderwijk zet zich samen met haar inwoners in voor een veilige en prettige leefomgeving. Hiervoor staat een aantal speerpunten in het collegeprogramma ‘Aanpakken met Ambitie’. De gemeente heeft daarom laten onderzoeken wat haar inwoners van de veiligheid en leefbaarheid vinden in de eigen woonbuurt, ’s avonds op straat of in het uitgaansgebied. Hiervoor is een veiligheidsonderzoek (Veiligheidsmonitor 2019) naar de leefbaarheid en veiligheid in Harderwijk gehouden. In 2014 hield de gemeente ook een onderzoek hiernaar.

Inwoners zijn in 2019 positiever over de veiligheid en leefbaarheid dan in 2014. Een verklaring hiervoor is dat het aantal geregistreerde misdrijven tussen 2014 en 2019 verminderd is. Deze gunstige trend is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar bij woninginbraken. Hierop is veel inzet gepleegd door politie, OM en de gemeente. Inwoners hebben zelf ook actief bijgedragen aan het voorkomen van inbraak of diefstal door hun deelname aan Buurt- WhatsApp en deelname aan Burgernet.

Uitkomsten Veiligheidsmonitor Harderwijk 2019
Op veel onderdelen is de leefbaarheid en veiligheid in Harderwijk en Hierden verbeterd ten opzichte van 2014. De leefbaarheid van de woonbuurt is verbeterd en meer inwoners zijn tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Gevoelens van onveiligheid komen minder vaak voor, evenals slachtofferschap van vermogensdelicten en vernielingen. De uitzondering daarop is cybercrime. Dit is toegenomen. Inwoners zijn vaker positief over het functioneren van de politie in hun buurt.

Leefbaarheid woonomgeving
Inwoners geven de leefbaarheid van hun woonbuurt een 7,6. De tevredenheid over het onderhoud van groen is toegenomen. Inwoners vinden vaker dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan, voelen zich vaker thuis bij hun buurtgenoten. Naast de verbetering van de leefbaarheid is ook de tevredenheid van de inwoners over het functioneren van de gemeente op dit terrein toegenomen.

Ten opzichte van 2014 is een afname in het onveiligheidsgevoel in de buurt te zien. Inwoners van Harderwijk en Hierden hebben in vergelijking met 2014 ook een positiever beeld over de ontwikkeling van criminaliteit.

Overlast in de buurt
Inwoners ervaren minder vaak dan in 2014 fysieke verloedering in hun buurt. In totaal geeft ongeveer een op de tien aan een vorm van sociale overlast te ervaren. Bij sociale overlast gaat het vooral om overlast van rondhangende jongeren.

Het aantal inwoners dat zelf veel verkeersoverlast ervaart is in Harderwijk wat hoger dan gemiddeld in vergelijking met de regio en landelijk. Vooral te hard rijden in de buurt en parkeerproblemen zijn toegenomen ten opzichte van 2014.

Slachtofferschap cybercrime
Twaalf procent van de inwoners werd slachtoffer van ‘traditionele’ criminaliteit (geweld, vermogensdelict en/of vernieling) in 2019. Harderwijk kent een vergelijkbaar percentage slachtofferschap van deze vormen van criminaliteit met het landelijk gemiddelde.
Slachtofferschap van cybercrime kwam in Harderwijk in 2019 het meest voor. Deze vorm van criminaliteit krijgt de komende jaren prioriteit in het veiligheidsbeleid.

Contact inwoners politie
De inwoners zijn positiever over de politie dan in 2014. Zij vinden dat de politie vaker bescherming biedt, haar best doet in de buurt en hun probleem serieus neemt.

Toelichting onderzoek Veiligheidsmonitor 2019
Voor dit onderzoek is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een steekproef gedaan bij ruim 5.400 inwoners. In totaal hebben 2.555 geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 47 procent (landelijk 42%). De bereidheid om deel te nemen was goed. De gemeente gebruikt de uitkomsten om lokaal prioriteiten te stellen en op te nemen in het Integraal Veiligheidsplan dat in het najaar 2020 wordt vastgesteld.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *