Nijkerk informeert inwoners over ontwikkelingen in Hoevelaken

De gemeente Nijkerk informeert de inwoners over ontwikkelingen in Hoevelaken. Het gaat daarbij onder meer om de bouwplannen op de Euretco-locatie en Kop van de Westerdorpsstraat, Woonpark Hoevelaken, Stoutenburgerlaan, Middelaar-Oost, Centrum Hoevelaken, Knooppunt Hoevelaken, Hoevelakense Bos en de Herontwikkeling van de Stuw.

Bouwplannen Euretco-locatie en Kop van de Westerdorpsstraat
Over beide locaties wordt door het college met de initiatiefnemers gesproken. Bij de locatie van Euretco wordt onderzocht of het mogelijk is te komen tot een uitvoerbaar plan voor het gehele terrein. Hierover zijn de initiatiefnemers Aalberts Ontwikkeling-BPD en de gemeente nog altijd met elkaar in gesprek. Over de locatie Kop van de Westerdorpsstraat (Eiken Schuur) zijn de gemeente en initiatiefnemer/ grondeigenaar met elkaar in gesprek over een herontwikkeling naar woningbouw. Naar verwachting kunnen eind 2021 daartoe de eerste plannen gepresenteerd worden. Vervolgens vindt ook kaderstelling door de gemeenteraad plaats.

Woonpark Hoevelaken
Er wordt volop gebouwd in Woonpark Hoevelaken. De eerste woningen zijn al opgeleverd. Naar verwachting worden eind 2021/ begin 2022 de overige woningen opgeleverd. Dan wordt ook alle openbare ruimte in Woonpark Hoevelaken definitief aangelegd.

Stoutenburgerlaan
De Stoutenburgerlaan is een belangrijke hoofd-ontsluitingsweg voor het centrum van Hoevelaken. Ook is het een belangrijke fietsroute van en naar station Hoevelaken. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden een aantal infrastructurele aanpassingen gedaan. De Stoutenburgerlaan ligt binnen de bebouwde kom en er heerst nu een 50 km/u regime. Het voorstel is om dit te wijzigen naar een 30 km/u regime en de weg hierop in te richten. De bestaande bomen blijven zoveel als mogelijk gehandhaafd. Bij de aanwonenden en belanghebbenden is input voor de herinrichting opgehaald. Deze input is waar mogelijk en noodzakelijk meegenomen in het concept definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Stoutenburgerlaan. Dit ontwerp ligt van 30 juni tot en met 16 augustus ter inzage voor de formele inspraakprocedure. De stukken zijn in te zien op www.nijkerk.eu/stoutenburgerlaan en op afspraak in het gemeentehuis in Nijkerk. Begin september wordt vervolgens het uiteindelijke definitieve ontwerp door het college vastgesteld. Naar verwachting kan de uitvoering dan in het najaar starten.

Centrum Hoevelaken
De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum en het aanpassen van de verkeersituaties. Het gaat daarbij om de wegen in of direct grenzend aan het centrum (Westerdorpsstraat, Kantemarsweg en Dokterspaadje). Het herinrichtingsplan is eind vorig jaar aan de omgeving voorgelegd. De uitvoering van dit project heeft door de coronapandemie vertraging opgelopen. Direct na de zomervakantie wordt er gestart met de herinrichting. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in mogelijke ontwikkelingen in het centrum door ondernemers en initiatiefnemers. Er hebben veel gesprekken plaatsgevonden. Het Platform Hoevelaken en de gemeente doen dit gezamenlijk. Het zijn complexe projecten en deze processen hebben vaak een langere doorlooptijd. Nijkerk zegt positief te zijn en blijven over deze gesprekken en de mogelijkheden. Particuliere investeringen in het centrum van Hoevelaken vormen een voorwaarde voor de gemeente om tot een vervolginvestering te komen.

Knooppunt Hoevelaken
De situatie van dit project is niet veranderd in de afgelopen periode. De planning voor knooppunt Hoevelaken en de vaststelling van een Tracébesluit is afhankelijk van de oplossing van het stikstofvraagstuk. Als dit is afgerond kan het Tracébesluit door de Minister worden vastgesteld.

Hoevelakense Bos
Vanuit de dialoog ‘Samen aan zet’ is er een intensief proces geweest met inwoners, de gemeente, eigenaren, organisaties en andere betrokkenen voor het in beeld brengen van recreatieve vormen in het Hoevelakense Bos. Op basis van de uitkomsten heeft een van de eigenaren, Gelders Landschap en Kastelen in samenwerking met de gemeente Amersoort en Nijkerk, een concept-uitvoeringsplan voor het Hoevelakense Bos en de directe omgeving opgesteld. Het plan is om eind dit jaar een concreet inrichtingsplan gereed te hebben en dit de komende jaren uit te voeren.

Ondertussen is het Kidsklompenpad helemaal uitgewerkt. Hiervoor loopt nu de vergunningsprocedure.

De gemeente Amersfoort werkt aan een integraal en samenhangend ruimtelijk ontwikkelingsplan rond de Nijkerkerstraat Oost en West. Dit plan is er op gericht om de ruimtelijke kwaliteit te versterken van de woon-, werk en groen recreatieve functies, inclusief het aanpassen van het wegennet in samenhang met de aanpassing van de kruising Nijkerkerstraat met de Westerdorpsstraat. Hierover moet de gemeenteraad van Amersfoort nog een besluit nemen.

Herontwikkeling van De Stuw
De herontwikkeling van de Stuw wordt in de Centrumvisie Hoevelaken als belangrijk project gezien. In januari heeft de gemeenteraad een kaderstellend raadsbesluit genomen om verder te gaan met het onderzoek naar een nieuw dorpshuis. Er is budget beschikbaar gesteld voor een extern projectleider. De gemeente heeft hiervoor bureau PentaRho geselecteerd. Dit bureau is gestart met het voeren van de gesprekken en verkenningen. Naar verwachting wordt er in oktober een eindrapport opgeleverd aan het college.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *