Provinciale Staten vergaderen op 5 en 6 juli onder andere over Gelderse aanpak stikstof

Op 5 en 6 juli vindt de volgende Statenvergadering plaats. Dan besluiten Provinciale Staten over belangrijke onderwerpen die iedereen aangaan. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland. Ze bepalen in hoofdlijnen het beleid wat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en ze houden hier toezicht op. Op de agenda staan:

  • de Perspectiefnota 2023;
  • het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden;
  • de verstedelijkingsstrategie;
  • en stikstofreductie. Deze vergadering is live te volgen. https://gelderland.parlaeus.nl/user/homepage

Aanwijzen van 11 drinkwaterreserveringsgebieden
Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst onder alle omstandigheden voldoende ”goed’ drinkwater is, moeten er nu drinkwaterreserveringsgebieden worden aangewezen. Op 22 juni 2022 spraken de Staten in een oordeelsvormende vergadering over de Aanvullende Strategische Voorraden voor de drinkwatervoorziening. Daarbij kwamen punten van zorg naar boven over de grootte van deze gebieden. Maar ook over de begrenzing van de gebieden, de beperking op activiteiten in deze gebieden en de duur van de reservering. Met dit in gedachten staan de Staten voor de vraag: ‘of zij instemmen met het aanwijzen van de 11 voorgestelde drinkwaterreserveringsgebieden en deze (samen met de bijbehorende regels voor de bescherming van het grondwater) opnemen in de Omgevingsverordening Gelderland?’

Perspectiefnota
De Perspectiefnota van 2023 gaat in op de ontwikkelingen die het komende jaar op de provincie afkomen, en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Het gaat ook over de uitvoering van het huidige coalitieakkoord en de bijbehorende voorstellen voor investeringen. Daarmee worden de politieke wensen kenbaar gemaakt voor 2023. Daarnaast kijken Gedeputeerde Staten met de Perspectiefnota 2023 vooruit. Naar een duurzame toekomst, waarvoor een herijking van de provinciale rol en begroting noodzakelijk zijn. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om de Perspectiefnota 2023 vast te stellen.

Verstedelijkingsstrategie
Volgens de huidige woningprognoses zijn er tot 2040 zo’n 100.000 woningen nodig in het gebied Arnhem-Nijmegen-FoodValley. In een proces van ontwerpend onderzoek werken gemeenten, provincies Utrecht en Gelderland, waterschappen en het Rijk aan de verstedelijkingsstrategie. Hierin worden opgaven voor werklocaties, bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof, leefbaarheid, natuur en landschap en wonen in samenhang bekeken. In de Oordeelsvorming vroegen de Staten op verschillende onderwerpen om opheldering aan gedeputeerde Kerris. Hij beloofde dat hij deze gaat toelichten in een vervolgstatenbrief. De inhoud van die brief is onderwerp van gesprek in deze Statenvergadering.

Gelderse aanpak stikstof
Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten tijdens de Oordeelsvorming op 22 juni 2022 bevraagd over de gewenste houding ten opzichte van het Nationaal Programma Landelijk Gebied van minister Van der Wal. Daarnaast vroegen zij de Staten of zij het standpunt steunen dat provincie Gelderland weliswaar meewerkt aan het oplossen van het stikstofprobleem, maar geen resultaatsverplichting met de minister moet aangaan. Ter afsluiting van dit debat hebben de fracties in de Statenvergadering de mogelijkheid om moties in te dienen over dit onderwerp.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *