Trendrapportage Sociaal Domein 2020 Ermelo gepresenteerd

Elk jaar maakt de gemeente Ermelo een rapport op over het Sociaal Domein. In dit rapport wordt er gekeken hoe de gemeente haar taken uitvoert binnen de zorg, welzijn en ondersteuning aan haar inwoners.

Ermelo kent een grote sociale samenhang en een grote groep vrijwilligers. Om dit zo te houden, heeft dit de aandacht van de gemeente. Met de vergrijzende bevolking en de stijging in het aantal ‘oudere ouderen’, neemt de vraag naar steun en vrijwilligers toe.

De vraag voor Wmo neemt toe, vooral voor hulp bij het huishouden. De tevredenheid over de zorgaanbieders is gelijk. De tevredenheid over de klantmanagers neemt toe. De zorgkosten zullen met de vergrijzing ook groeien, waardoor de gemeentelijke zorgkosten gaan stijgen. De zorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekering en de Wet langdurige Zorg (landelijk), zal toenemen.

Vanuit de Jeugdhulp is een groei zichtbaar van specialistische GGZ-hulp. Psychische problemen bij jongeren nemen toe door corona. De hulp aan jongeren die wonen in een zorginstelling neemt af. Er is een actieve controle om kinderen tot 12 jaar buiten die hulp te krijgen of te houden. In Ermelo zijn veel vroege schoolverlaters in het reguliere voortgezet onderwijs.

Inkomens verslechteren door corona. Ontslagen vallen en het wordt moeilijk om ander werk te vinden. Dit zorgt voor een grotere druk op voorzieningen zoals de bijstand, (gemeentelijke)regelingen en schuldhulpverlening.

Het gehele rapport is hier in te zien.

,

Geef een reactie